Blue Flower

Celem naszego projektu jest Polska prawdziwie wolna, dostatnia, sprawiedliwa, samorządna i  bezpieczna, w której władzach reprezentujących wyłącznie Naród nie ma miejsca dla patologii etatowych posłów, często antypolskich, utrzymujących się w Sejmie i tworzących złe, skierowane przeciw Obywatelom prawo od kilkudziesięciu lat tylko dlatego, że gwarantuje im to antydemokratyczny system państwa; ludzi, którzy swoją postawą źle się przysłużyli Ojczyźnie, wydali Ją na żer międzynarodowej lichwy, skłócili z sąsiadami, zniszczyli gospodarczo, politycznie, uczynili bezbronną w przypadku wojny, uzależnili od współpracy wojskowej z jej otwartymi wrogami, współczesnymi barbarzyńcami i zbrodniarzami wojennymi, którzy swoją wrogość wobec nas wielokrotnie udowodnili w praktyce, przez co cały Naród Polski cierpiał dziesięciolecia.

Metodą zaś dojścia do celu jest polityczne pospolite ruszenie w celu zawiązania konfederacji wolnych Polaków zdegustowanych aktualną pseudodemokratyczną kleptokracją, reprezentującą de facto interes obcy, niezależnie od opcji politycznej. Następnie uzyskanie większości w Sejmie i Senacie RP, zmiana Konstytucji oraz niektórych ustaw, wprowadzenie koniecznych korekt w prawie, po czym rozwiązanie Sejmu, ogłoszenie kolejnych wyborów na nowych zasadach i samorozwiązanie naszej anty-partii. Nie chcemy rządzić krajem, ani sprawować żadnych funkcji publicznych, pragniemy jedynie oddać władzę w ręce konfederacji Polaków, władzę realizowaną za pośrednictwem ich rzeczywistych, prawdziwie demokratycznie wybranych reprezentantów, ludzi prawych, moralnie czystych, mądrych, z ducha Platońskich, najlepszych z najlepszych. Czy jest to utopia, czy raczej konieczna, realna alternatywa, szczególnie dziś, kiedy różni podżegacze wojenni podnoszą głos - to zależy wyłącznie od nas, naszego działania lub jego zaniechania. Wszystko jest w naszych rękach, zarówno dobro Polski, prawdziwe odrodzenie, jak i Jej zguba.

Partii politycznych w Polsce nie powinno być w ogóle, a właściwie powinna być jedna jedyna, konfederacja katolicka, czyli powszechna, której uczestnikiem jest cały, wolny Naród. Tylko wtedy państwo będzie działało w interesie Obywateli, a nie poszczególnych, partyjniackich sitw, skorumpowanych i zdalnie sterowanych przez zewnętrznych wrogów naszego kraju. W jedności siła. To nie jest rzecz nowa, pisał juz o tym św. Paweł w I Liście do Koryntian.

Mamy zarys programowy, inspirowany programem Marszałka Józefa Piłsudskiego, wyłożonym niegdyś przez niego hrabiemu Skrzyńskiemu, podczas rozmowy obu panów. Szczegóły będą systematycznie uzupełniane. Dla ogólnej orientacji podajemy poniżej garść propozycji z rożnych dziedzin - nie wszystkie dadzą się szybko zrealizować, ale większość z nich zapewne tak, choć każda jest istotna:

 

KONSTYTUCJA RP

Należy zacząć od przywrócenie prawowitej, wciąż obowiązującej, nigdy nie unieważnionej Konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935r., w miejsce bezprawnego, primaaprilisowego szalbierstwa parakonstytucyjnego z 1-go kwietnia 1997r., na które nabiera się Naród po dziś dzień. Później można w niej, tej prawdziwej Konstytucji. dokonywać konieczne zmiany.

 

PRAWO

Naczelną zasadą prawa w Polsce dla zapobieżenia tyranii, wprowadzaniu ustaw, przepisów i sojuszy, których Obywatele nie popierają (jak "ustawa przemocowa", czy okupacyjny sojusz militarny ze zbrodniarzami izraelsko-amerykańskimi, przepisy o zadłużeniu zagranicznym, CETA, itd.),  ma być starożytne prawo naszych przodków narodu szlacheckiego articulus de non praestanda oboedientia, zwane Prawem Oporu, przyznane na wypadek, gdyby współcześnie rząd, premier, prezydent, albo Sejm (ew. karykatura sądu zwana Trybunałem Konstytucyjnym) naruszyli swoje zobowiązania, wówczas Obywatele będą mieli prawo wypowiedzieć im posłuszeństwo. W proces powinien się włączyć Kościół stanowiący chrześcijański fundament etyczny RP, udzielając wpierw napomnienia rządzącym, aby mogli skorygować działania dla Rzeczpospolitej szkodliwe, a jeśli nie posłuchają i szkody niezwłocznie nie naprawią, Prymas powinien wezwać do ogłoszenia nieposłuszeństwa obywatelskiego we wszystkich parafiach oraz do powołania nowego rządu, prezydenta, czy Sejmu. Nie może w Królestwie Chrystusa, a takie od aktu Koronacji w Łagiewnikach mamy w Polsce, Kościół stać poza sprawami Obywateli. Prawo to w syntetycznej formie ujęły Artykuły Henrykowskie w 1573r. jako przysięgę królewską, choć zdefiniowane było znacznie wcześniej, choćby w przywileju mielnickim z 1501r.: "A jeźlibyśmy (czego Boże uchowaj) co przeciw prawom, wolnościom, artykułom, kondycyom wykroczyli, abo czego nie wypełnili: tedy obywatele koronne obojga narodu, od posłuszeństwa i wiary Nam powinnej wolne czynimy"  

1. Uznanie PRL za nielegalną okupację bolszewicką, wymuszoną decyzjami osób trzecich, Polsce wrogich, natomiast okresu pookrągłostołowego za jej szkodliwą kontynuację, jedynie pod innymi sztandarami, przy zmienionej, fałszywej retoryce.    

2. Pełna ochrona dla Obywatela - jest nietykalny przez państwo dopóki nie zostanie udowodniona mu wina.

3. Wszelka prewencyjna inwigilacja Obywateli jest zabroniona, podlega karze.

4. Nękanie Obywatela przez urzędy jest zabronione, podlega karze. 

5. Żadne uzbrojone obce służby nie mają prawa przebywać na terenie Polski.   

6. Koniec aresztów wydobywczych.

7. Natychmiastowa likwidacja wrogich Polsce ustaw, jak o wieku emerytalnym, "przemocowa", "o bratniej pomocy" itd.  

8. Referendum musi być zorganizowane oraz przeprowadzone w trakcie miesiąca od uprawnionego wniosku obywatelskiego.

9. Likwidacja zamrażarki sejmowej. Zgłoszona ustawa musi być głosowana w ciągu maksimum miesiąca.

10. Rewizja kodeksów oraz ustaw - prawo ma być uproszczone, stosowane literalnie, zgodnie z paragrafami zapisanymi przez prawodawców, niedopuszczalna jest jakakolwiek interpretacja urzędnicza, a sądy w sprawach niestandardowych mają kierować się duchem prawa. 

11. Sądy oraz prokuratury muszą podlegać pełnej kontroli społecznej - koniec z bezkarnymi klikami w togach.

12. Komornicy pracują na etacie państwa, na pensji. Żadnych procentów od długu.  

13. Likwidacja emerytur ubeckich, itp. To drobiazg, ale wymagający załatwienia, gdyż woła o pomstę do Nieba ze względów moralnych.

14. Próby wprowadzania ustaw na zamówienie jakiegoś lobby, godzących w interes Obywateli, traktowane są jako zdrada stanu. 

15. Urzędnicy odpowiadają prawnie oraz finansowo za swoje złe decyzje wobec Obywateli. Zobowiązani są naprawić wyrządzoną krzywdę z własnych środków.

16. Likwidacja państwa opresyjnego wobec obywateli. Państwo ma Obywatelom służyć. 

17. Likwidacja fotoradarów, wszechobecnych kamer, podsłuchów oraz straży miejskiej - część jej pracowników może służyć w policji. 

18. Procesy w sądach są bezpłatne.

19. Prawo RP stoi w każdym przypadku ponad prawem UE. 

20. Przywrócenie kary śmierci, albo bezwarunkowego dożywocia za morderstwa, zdradę Polski, szpiegostwo, sabotaż kraju.

21. Sędziowie są wybierani przez Obywateli, powoływani przez prezydenta, a usuwani i karani przez Trybunał Stanu. 

22. Prokuratura podlega prezydentowi. Karana jest przez Trybunał Stanu.

23. Przestępstwa urzędnicze przeciw Obywatelom są przestępstwami z grupy najcięższych.  

 

WYBORY, POSŁOWIE I SENAT

1. Wybory do Sejmu RP jednomandatowe - głosujemy na konkretnego człowieka, który będzie naszym reprezentantem w sprawach kraju, Posłem na Sejm RP.

2. Obowiązkowe głosowanie w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych lokalnych. Możliwość wyboru władz jest aktem nobilitacji, przywilejem Obywatela, ale także wyrazem współodpowiedzialności za kraj, za nasz los i los naszych dzieci. Jak pisał Cyprian Kamil Norwid:  Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. 

3. Możliwość odwołania Posła przez samorząd w dowolnym momencie kadencji i zastąpienia go innym z danego okręgu, bez zakłócania pracy Sejmu, jeśliby nie realizował woli wyborców lub działał nieetycznie.

4. Jednoczesny wybór Posła oraz Posła rezerwowego, który zastępuje Posła usuniętego przez samorząd. W tym momencie wybór kolejnego Posła rezerwowego. 

5. Immunitet poselski nie chroni przed wymianą posła przez dany samorząd w trakcie kadencji.

6. Pełna kontrola obywatelska wyborów, aktualizacja głosowania online, w czasie rzeczywistym, z każdej komisji wyborczej. Rzecz technicznie bardzo prosta, możliwa do wykonania za grosze, nawet z wykorzystaniem zwykłej bazy danych Access i arkusza kalkulacyjnego Excel.

7. Dla Posłów obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach sejmowych.

8. Likwidacja dyscypliny poselskiej oraz komisji parlamentarnych. Komisje są podatne na korupcję oraz lobbying. Pełną wiedzę o danym zagadnieniu muszą mieć wszyscy Posłowie i wspólnie muszą decydować, a nie wg rekomendacji jakiejś komisji. Wyjątkiem są komisje sejmowe powoływane do ścigania rządu i urzędów państwa. 

9. Partie polityczne nie mają możliwości wystawiania kandydatów na Posłów, jedynie samorządy głosami obywateli z danego regionu - koniec partyjniactwa w polityce.

10. Likwidacja finansowania partii politycznych z budżetu państwa.

11. Likwidacja Senatu - Powołanie Rady.

12. Likwidacja Trybunału Konstytucyjnego, będącego totalitarnym tworem pp. Kiszczaka i Jaruzelskiego, antydemokratyczną kontrolą Sejmu.

13. Liczba posłów odpowiadająca ilości okręgów wyborczych.

14. Kadencja Posła – maksimum 2 lata. 

15. Wiek Posła nie niższy niż 30 lat.

16. Zakaz prywatnego finansowania kandydatów oraz wszelkiej komercyjnej reklamy wyborczej. Prezentacji kandydatów na Posłów oraz ich programów służą: witryny internetowe, Telewizja Publiczna, Publiczne Radio.

17. Zniesienie ciszy wyborczej.

 

PREZYDENT

1. Prezydenta wybiera i w razie potrzeby odwołuje Sejm RP. Powszechne wybory prezydenta nie są konieczne, skoro Sejm jest wybierany bezpośrednio przez Obywateli. 

2. Prezydent pełni funkcję głowy państwa, premiera rządu i szefa administracji państwowej.

3. Prezydent stanowi władzę wykonawczą, wydaje także dekrety i rozporządzenia. 

4. Silny prezydent jest konieczny tylko do czasu zmiany systemu, wg projektu na stronie obok. Później zdaje urząd, albo pełni funkcję reprezentacyjną. O sprawach istotnych będzie decydowała demokracja bezpośrednia.

 

PREMIER

1. Instytucja premiera rządu zostaje zlikwidowana.

 

FINANSE I BANKOWOŚĆ

1. Zakaz zadłużania obywateli długiem publicznym oraz uchwalania budżetu państwa z deficytem. Za zaciągnięte dotąd długi przez rząd odpowiada personalnie dany rząd. Rząd, który reprezentuje w Polsce obecnie maks. 17% uprawnionych do głosowania nie ma prawa zaciągać długów w imieniu Obywateli, którzy go nie wybrali i na zadłużenie nie wyrazili zgody. Równie dobrze ci Obywatele mogliby zaciągać długi prywatne i obciążać nimi pp. Tuska, Kaczyńskiego, Millera, Pawlaka, czy Mazowieckiego, choć ten ostatni już przed odpowiedzialnością czmychnął. Wg oficjalnych danych  82% Obywateli nie ma swojego reprezentanta w Sejmie, zatem zaciąganie przez rząd długu w ich imieniu powinno być traktowane jako zuchwała kradzież.

2. Jako że ludzie podpisujący umowy kredytowe podczas zaciągania zagranicznego długu publicznego bez wiedzy obywateli RP, a w ich imieniu, tego długu w praktyce nie są w stanie osobiście spłacić, to powinni chociaż wylądować w więzieniu z wyrokiem dożywocia, za oszustwo, nielegalne dysponowanie cudzym mieniem oraz wystawienie Rzeczpospolitej na niebezpieczeństwo. Sam zaś dług należy odrzucić w całości, jako powstały wskutek podwójnego przestępstwa: po pierwsze został ściągnięty na barki Obywateli RP bez ich wiedzy i zgody oraz świadomości, że zadłużane są kolejne pokolenia Polaków, nawet te jeszcze nienarodzone, a po drugie, kredyty te zostały udzielone z pieniędzy de facto nieistniejących, fałszywych, fiducjarnych, albo kradzionych, pochodzących z różnych przestępstw przeciwko Obywatelom świata, szeroko opisywanych w publikacjach ekonomicznych, jak odsetkowa lichwa, manipulacje LIBOR-em, kursami walut, giełdami papierów "wartościowych", giełdami towarowymi, "instrumentami finansowymi", czy ze zwykłego szwindlu typu oszustwo frankowe. Bankierzy, którzy tych kredytów udzielili powinni być ścigani w Polsce, jako oszuści i paserzy.

3. Powołanie sieci polskich banków państwowych udzielających Obywatelom kredytów bezodsetkowych. Bank nie ma być biznesem, tylko instrumentem rozwoju kraju. Paradoksalnie, kredyty bezodsetkowe są obecnie stosowane w najwyżej rozwiniętych technologicznie krajach arabskich, jak Emiraty Arabskie, czy wzbogacone ropą nuworysze: Arabia Saudyjska oraz Katar, notabene cywilizacyjnie barbarzyńskie.

Wykup banków zagranicznych działających obecnie w Polsce, za pieniądze z budżetu państwa, czyli de facto z kieszeni Obywateli - np. wykup Alior Banku za pośrednictwem PZU, czy banku Nordera przez PKO -  jest wykluczony i powinien być traktowany jako sabotaż Polski, natomiast inicjatorzy tego oszustwa oraz realizatorzy powinni zostać adekwatnie osądzeni. Trzeba powołać w Polsce nowe banki - a tamte opodatkować i niech sczezną. 

4. Utworzenie polskiego, niezależnego systemu płatności elektronicznych typu Visa, działającego w całym kraju. Przyłączenie go do UnionPay. Rezygnacja z systemów  Visa i Mastercard, które stały się narzędziami totalitarnymi globalnej "finansjery", co doskonale widać po zablokowaniu płatności Grecji przed referendum.  

5. Odmowa akceptacji dolara USA w rozliczeniach międzynarodowych, zastąpienie rezerw w USD np. chińskimi juanami, chyba że USA będą akceptowały pieniądze drukowane sobie przez naszych obywateli samodzielnie na drukarkach atramentowych, albo malowane farbkami wodnymi, ewentualnie w postaci salda z pliku komputerowego, ustalonego wedle fantazji.

6. Likwidacja, albo znaczne ograniczenie działalności GPW. Wycena akcji wyłącznie na podstawie fundamentów ekonomicznych. Żadnych akcji spekulacyjnych, "instrumentów finansowych" mnożących z niczego, praw poboru, lewarów, opcji, kontraktów terminowych, derywatów od pogody oraz innych wynalazków a la kasyno. Zakaz funkcjonowania  FOREX-u w Polsce. Koniec żeru dla oszustów zwanych "inwestorami giełdowymi", manipulujących rynkiem, bogacących się nawet na spadkach cen papierów wartościowych, kosztem naiwnych mas oraz całej polskiej gospodarki. Dziś już nawet nie oszukuje się ludzi, że na GPW mogą inwestować swoje oszczędności, otwarcie im się mówi, że grają na giełdzie, są graczami, czyli uczestniczą w zwykłym hazardzie globalnego kasyna, posiadającego tych samych właścicieli.   

7. Polska waluta oparta na systematycznie powiększanych rezerwach złota. Oczywiście Chrystusowa idea państwa sprawiedliwego, którego finanse oparte są na złocie, objawiona w Ewangelii casusem Trzech Króli, przynoszących w darze nie bez kozery właśnie złoto, ma swoich zagorzałych przeciwników. W nieodległej przeszłości posiadania złota zabraniali: Lenin, Hitler, Mussolini, Mao Tse Tung i Franklin Delano Roosevelt.  

Mocny pieniądz jest koniecznością, warunkiem podstawowym wolności oraz sprawiedliwości, pokoju i prawidłowej gospodarki. Szwajcarski bankier p. Ferdinand Lips w suplemencie swojej książki "Złoty Spisek"pisze tak: "Kto chce zniszczyć kapitalistyczne społeczeństwo, musi zniszczyć jego pieniądz. Za pomocą stałego procesu inflacji państwo może w tajemnicy i niepostrzeżenie konfiskować znaczną część bogactwa swych obywateli. Ta metoda pozwala rządom nie tylko konfiskować, ale konfiskować arbitralnie, i sprawia, że gdy wielu ubożeje, niektórzy się bogacą." To właśnie dzieje się na gigantyczną skalę w USA od momentu oszukania świata i zniesienia parytetu złota w 1971r. przez Nixona oraz drukowania pustego pieniądza przez FED, a także obecnie w Europie, za sprawą QE (quantitative easing), czyli druku bez pokrycia waluty europejskiej.      

8. Bank Centralny RP jest pod kontrolą rządu. Rząd emituje bezodsetkowe pieniądze na potrzeby kraju. 

9. Ograniczenie kredytu konsumpcyjnego, a zwiększenie kredytu inwestycyjnego, głównie dla małych firm prywatnych. 

10. Likwidacja lichwy w bankach oraz usunięcie z Polski firm lichwiarskich typu "Provident".

11. Wystąpienie z Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz z Banku Światowego.

12. Przystąpienie do chińskiej inicjatywy AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank), w której uczestniczą już 42 kraje, w tym: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Rosja, Szwajcaria, Dania, Australia.

13. Waluty komunalne.

14. Waluty lokalne.

 

ZUS

ZUS do likwidacji. System emerytalny oparty na funduszach inwestycyjnych wyłącznie polskich, generujących zyski ze strategicznych inwestycji w Polsce, jak np. sprzedaż zgazowanego węgla, czy praktyczne zastosowanie geotermii oraz paliwa wodorowego. Uczestnictwo na zasadzie pełnej dobrowolności. Uzupełnienie systemu emerytalnego timebankingiem wg modelu japońskiego Fureai Kippu.   

 

PODATKI  

1. Opodatkowanie banków zagranicznych, ich filii oraz instytucji finansowych podatkiem obrotowym na poziomie kilku procent. 

2. Opodatkowanie zagranicznych hipermarketów podatkiem obrotowym na poziomie kilku procent.

3. Opodatkowanie korporacji zagranicznych podatkiem obrotowym na poziomie kilku procent. 

4. Dla polskich przedsiębiorców prywatnych ustanowienie kwoty wolnej od podatku na poziomie brytyjskim, albo hiszpańskim.

5. Obniżenie opodatkowania wszystkich polskich przedsiębiorców prywatnych do poziomu 1% przychodu ze sprzedaży, podatek obrotowy. Niektórzy ekonomiści boją się zjawiska "przenoszenia obrotów". Niesłusznie. Abstrahując od ewentualnej skali, można tę patologię wyeliminować prawnie.

6. Likwidacja VAT i akcyzy.

7. Likwidacja ulg podatkowych.

8. Opodatkowanie Obywateli nie podlega interpretacji urzędniczej.

 

GOSPODARKA

1. Rezygnacja z dotacji unijnych. Niepłacenie składki. Koniec z pasożytniczą strukturą, żerującą na tych funduszach, kosztem Obywateli RP. Rozwiązanie wszystkich instytucji obsługujących dotacje.

2. Pełne wsparcie finansowe dla prywatnej przedsiębiorczości w Polsce. 

3. Pomoc dla z konieczności zwolnionych, a dotąd całkowicie uzależnionych od państwa urzędników, aby mogli się stać wolnymi przedsiębiorcami, w profesji wg własnych preferencji. 

4. Rewizja prywatyzacji.

5. Powołanie prywatnych spółdzielni pracowniczych, kooperatyw, wg modelu hiszpańskiego Mondragon, o którym mówi p. Noam Chomsky.

6. Budowa polskiego przemysłu z preferencjami dla nowych technologii, szczególnie w dziedzinie produkcji paliw alternatywnych w oparciu o wodór oraz węgiel.

7. Wsparcie dla polskiego rolnictwa, także ekologicznego. Blokada możliwości kupna polskiej ziemi prze obcokrajowców.

8. Opodatkowanie zagranicznych korporacji prowadzących działalność rolniczą w Polsce, i nie tylko rolniczą. Likwidacja zagranicznych hipermarketów oraz innych monopoli. 

9. Wykorzystanie polskich zasobów węgla, zdjęcie z niego obciążeń fiskalnych, aby import nie był opłacalny. Ewentualnie cła zaporowe, ale raczej to pierwsze. Zwolnienie obecnego zarządu i powołanie w poszczególnych kopalniach spółdzielni pracowniczych, sprawdzonych w praktyce przez pół wieku, jak Mondragon w Kraju Basków

10. Utworzenie sektorów gospodarki strategicznych dla państwa, będących pod jego całkowitą kontrolą: obronność, transport lotniczy, kolejowy, energetyka, surowce naturalne, drogi.

11. Budowa bezpłatnych, państwowych autostrad w Polsce przy udziale wyłącznie polskich firm. Mogliśmy budować autostrady w Libii, wybudujemy w Polsce.

12. Rozbudowa PLL LOT jako narodowego przewoźnika lotniczego - jeśli opłaca się przejęcie LOT-u potencjalnemu "inwestorowi zagranicznemu", to dobrze zarządzane linie lotnicze, pozbawione różnych pasożytniczych narośli, będą się także opłacały państwu, abstrahując nawet od kwestii bezpieczeństwa. Kontrola lotnisk wyłącznie polska.

13. Zmiana paradygmatu inwestorskiego w Polsce - to nie inwestor zagraniczny, najczęściej dysponujący fałszywymi de facto pieniędzmi FIAT wytworzonymi z niczego za sprawą choćby QE, ma być w Polsce pożądany i oczekiwany, tylko inwestorzy oraz przedsiębiorcy polscy, wyposażeni we wcale nie gorsze kredyty inwestycyjne oraz gwarancje naszego banku państwowego.

14. Maksymalne ograniczenie importu, szczególnie paliw, broni, żywności, rzeczy zbędnych - polska produkcja oraz polskie usługi mogą i mają zaspakajać większość potrzeb Rzeczpospolitej.

15. Wstrzymanie obecnej emigracji zarobkowej poprzez stworzenie dogodnych perspektyw dla młodych Polaków oraz spowodowanie powrotu do Polski ludzi wypędzonych za chlebem.

16. Przystąpienie do Nowego Jedwabnego Szlaku, umieszczenie w nim polskich portów.    

 

URZĘDY PAŃSTWA

1. Likwidacja większości służb specjalnych, pozostawienie wyłącznie tych, które są niezbędne dla utrzymania porządku oraz obronności kraju.

2. Redukcja zatrudnienia urzędników do poziomu absolutnie niezbędnego minimum, prawdopodobnie o ca. 90%. Zwolnieni otrzymają wsparcie przy uruchamianiu własnej działalności gospodarczej.

3. Urzędnik państwa działa wyłącznie w interesie Obywatela, służy Obywatelom.

4. Zakaz obsadzania urzędów obcokrajowcami oraz mniejszościami narodowymi, działającymi w interesie wlasnym, siłą rzeczy przeciw Rzeczpospolitej.

 

POSIADANIE BRONI

1. Wszyscy dorośli Obywatele mają prawo do posiadania broni. W rankingu liczby broni na 100 mieszkańców zajmujemy 142 miejsce na świecie. Jesteśmy społeczeństwem ubezwłasnowolnionym, całkowicie rozbrojonym przez naszych wrogów. Nie mamy świadomości, że nawet w Europie stanowimy tuskową "zieloną wyspę". Szwajcarzy posiadają  45 sztuk broni na 100 mieszkańców. Cypr - 36 szt. Szwecja - 31 szt. Norwegia - 31 szt. Francja - 31 szt. Niemcy - 30 szt. Austria - 30 szt. Islandia - 30 szt. Finlandia 29 szt. Macedonia - 24 szt. Grecja - 22 szt. Chorwacja - 21 szt. Nawet Czesi posiadają 12 razy więcej broni niż Polacy. 

 

OBRONNOŚĆ

1. Obronność kraju w oparciu o państwową armię zawodową oraz obronę cywilną i pospolite ruszenie. Ponadto wysokiej klasy batalion cybernetyczny ulokowany newralgicznie w różnych krajach świata, skoncentrowany na atakach internetowych w infrastrukturę wroga: militarną, gospodarczą, finansową, energetyczną, itd. Żadnych obcych wojsk w Polsce, żadnych kontraktorów prywatnych. Wojsko służy wyłącznie obronności kraju oraz innej pomocy dla Polski, w razie konieczności. Nie uczestniczy w obcych, zbrodniczych agresjach militarnych, pod jakimkolwiek szyldem byłyby prowadzone.

2. Wystąpienie z iluzorycznego, agresywnego sojuszu militarnego opartego na strachu - NATO. Mamy historyczne doświadczenia uczące nas, że liczyć możemy tylko na siebie i żadne umowy, żadne traktaty nam bezpieczeństwa nie zagwarantują. 

 

POLITYKA ZAGRANICZNA

1. Dobre stosunki oraz obopólnie korzystna współpraca ze wszystkimi sąsiadami RP.

2. Zawiązanie braterskich sojuszy w naszym kręgu cywilizacyjnym, unii słowiańskiej po Morze Czarne i Śródziemne, otwartej na inne kraje katolickie oraz prawosławne, jak: Francja, Włochy, Grecja, Austria, Hiszpania, Portugalia, a nawet Niemcy (w końcu to w dużej części potomkowie Słowian), kraje Ameryki Łacińskiej. Współpraca z krajami opartymi na podobnych wartościach, wywodzonych z buddyzmu, prawdziwego islamu, konfucjanizmu, czy szintoizmu. 

3. Uregulowanie zaszłości. Wystąpienie do Niemiec oraz do Rosji o pełne reperacje wojenne, za lata okupacji (proporcjonalnie), szkody wojenne, każdy zniszczony zakład, budynek, obejmujące straty w ludziach oraz dochody nieuzyskane. Odszkodowanie za każdego zabitego przez Niemców oraz Bolszewików Polaka, a było nas przed wojną wg Spisu Powszechnego ponad 35 milionów, natomiast po wojnie - 20 milionów. Grecy zażądali właśnie od Niemców odszkodowań za ich zbrodnie. Minister sprawiedliwości Nikos Paraskevopoulos ponowił żądanie zapłaty przez Berlin reparacji wojennych w wysokości 332 mld euro. W przeciwnym razie Ateny skonfiskują niemieckie nieruchomości w Grecji. „Żarty się skończyły”- oświadczył i zapowiedział otwarcie narodowych archiwów, zawierających 400 tys. tomów akt dokumentujących "zbrodnie Wehrmachtu na terenie Grecji”, by niemieccy historycy mogli się z nimi zapoznać. Na wypadek gdyby Berlin zapomniał o mordach i zniszczeniach, których się dopuścił w czasie II wojny światowej. Nikt nie robił jeszcze szacunku, jaka kwota jest należna Polsce od Niemców z tego tytułu. Z pewnością co najmniej 10 razy wyższa. 

4. Wystąpienie z roszczeniem do USA, UK oraz Rosji o odszkodowanie za lata niewoli pod okupacją sowiecką na skutek zdrady w Teheranie, na Krymie, w Jałcie i Poczdamie.

5. Wystąpienie do Izraela o zwrot Polsce odszkodowań uzyskanych za obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. 

6. Doprowadzenie do zwrotu Polsce ukradzionego nam przez "aliantów" oraz żydokomunę złota.

7. Zjednoczenie emigracji z krajem tak, abyśmy tworzyli w sprawach Polski jeden organizm.

8. Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem, jako państwem apartheidu, agresorem oraz zbrodniarzem wojennym. Uznanie ambasadora za persona non grata. 

9. Zerwanie stosunków dyplomatycznych z USA, jako krajem agresywnym, militarystycznym, posługującym się fałszywymi pieniędzmi drukowanymi przez FED. Do momentu, aż uzyskają niepodległość i zmienią swoją politykę.

 

EDUKACJA

1. Likwidacja bolońskiego systemu edukacji.  Korekta programów szkolnych z uwzględnieniem tez p. Charlotte Thomson Iserbyt, byłej doradczyni prezydenta USA Ronalda Reagana. 

2. Przebudowa systemu edukacji zgodnie z duchem cywilizacji łacińskiej, w oparciu o prawdę grecką, prawo rzymskie oraz etykę chrześcijańską.

3. Opracowanie zestawu lektur szkolnych krzewiących patriotyzm, wartości chrześcijańskie, świadomość wydarzeń historycznych przemilczanych do tej pory w Polsce oraz rzeczywistych procesów geopolitycznych zachodzących na świecie.

4. Nauka języków obcych tak, aby każdy absolwent szkoły średniej mógł bez problemu czytać i rozumieć prasę zagraniczną oraz obcojęzyczne stacje telewizyjne.   

5. Przywrócenie szkolnictwa zawodowego. Weryfikacja jakości uczelni wyższych, produkujących dziś masowo prekariat.

6. Powołanie szkół średnich oraz wyższych dla urzędników państwa, umożliwiających im efektywną pracę dla dobra Obywateli.

7. Kształcenie zawodowe ukierunkowane na potrzeby Polski.

8. Zero finansowania dla ideologii gender – zakaz propagowania w systemie edukacji.

9. Zakaz propagowania dewiacji seksualnych.

10. Nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, także etycznych, mają stanowić w Polsce elitę i zarabiać najlepiej spośród urzędników państwa.

 

ENERGETYKA

1. Energetyka kraju oparta wyłącznie na własnych zasobach: zgazowanym węglu, czystym spalaniu węgla, gazie ziemnym, ropie naftowej, geotermii, wodorze, energii wodnej i słonecznej. 

 

ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWA

1. Służba zdrowia wg modelu niemieckiego, szwajcarskiego i brytyjskiego oraz kubańskiego.

2. Reforma NFZ, albo likwidacja.

3. Restrykcyjna kontrola jakości żywności wprowadzanej na rynek polski.

4. Likwidacja wsparcia państwa dla in vitro - wsparcie dla naprotechnologii.

5. Ścisła kontrola GMO, pełne oznaczenie wszystkich produktów zawierających GMO.

6. Ograniczenie leczenia chemią korporacyjną i tam gdzie to możliwe stosowanie fitoterapii.

7. Apteki w Polsce prowadzą wyłącznie polscy farmaceuci i płacą w Polsce podatki.

 

RODZINA

1. Rodzinę stanowią w Polsce: mąż, żona oraz ich dzieci.

2. Rodzina podlega szczególnej ochronie państwa w Polsce. 

3. Coraz powszechniejsze odbierania dzieci rodzicom tylko dlatego, że są biedni, powinno być karalne jak porwanie człowieka. Państwo ma obowiązek wspierać takie rodziny, także finansowo, na poziomie gwarantującym im godziwe życie. Pieniędzy jest w budżecie aż nadto, wystarczy ukrócić marnotrawstwo, choćby obciąć część funduszy na kancelarię Premiera i Prezydenta oraz zlikwidować dotowanie partii politycznych, na dobry początek.

4. Zapłodnienie in vitro jest zakazane. Małżeństwa bezdzietne pragnące wychowywać dzieci mogą je adoptować z domów dziecka. Owszem, to nie będą ich dzieci biologiczne, ale w przypadku in vitro to także nie są ich biologiczne dzieci, natomiast niebezpieczeństwo inżynierii genetycznej jest ogromne, nie ma także moralnego usprawiedliwienia dla tej niebezpiecznej oraz efektywnie wątpliwej procedury.  

 

MEDIA

1. Likwidacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

2. Każdy Obywatel może uruchomić komercyjną rozgłośnię radiową oraz stację telewizyjną na wolnym paśmie.

3. Telewizja Polska oraz Polskie Radio mają być telewizją oraz radiem polskimi, niczyimi innym. Żadnych komercyjnych reklam. Dziennikarstwo w nich musi być na najwyższym poziomie, obiektywne, rzetelne, dające możliwość zapoznania się Obywatelom z rzeczywistymi, istotnymi wydarzeniami w kraju i na świecie. Wnioski wyciągną sobie sami.

 

OBYWATELSTWO

1. Polskie paszporty dla wszystkich Polaków oraz ich potomków zesłanych w głąb Rosji, a także do sowieckiego ZSRR przez żydokomunę (Żydokomuna jest pojęciem historycznym, odzwierciedleniem faktu, a nie antysemickim, cokolwiek "antysemityzm " oznacza).

2. Uzyskanie obywatelstwa tylko po spełnieniu odpowiednich warunków oraz przysiędze na wierność Polsce. Działanie w obcym interesie będzie traktowane jako zdrada i powoduje natychmiastowe odebranie obywatelstwa.

3. Prawdziwe nazwiska rodowe wszystkich Obywateli,  w tym mniejszości narodowych oraz ich religie są jawne. Nie ma się czego wstydzić, zapierać matki i ojca, czy dziadków, gdyż to niezgodne z doktryną katolicką nakazującą  dla nich szacunek.

 

NAUKA

1. Polscy naukowcy proponujący ważne rozwiązania technologiczne nie mogą być przejmowani jak dotychczas przez inne kraje i wdrażać swoje pomysły za granicą  jako amerykańskie, izraelskie, czy inne. Naukowcy polscy mają olbrzymi potencjał, chcą działać dla dobra Polski i mają mieć ku temu stworzone jak najlepsze warunki.

 

KOŚCIÓŁ

1. Kwestia religii zostanie ujęta w Ustawie Zasadniczej, w zgodzie z zapisami Konstytucji 3-go Maja, stanowiącymi że: "Religią Narodową, panującą jest i będzie Wiara Święta Rzymska Katolicka, ze wszystkimi Jej prawami. Przejście od wiary Panującej do jakiegokolwiek wyznania, jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś sama Wiara Święta, przykazuje nam kochać bliźnich Naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, o ile nie jest ono wg swej nauki wrogie wobec chrześcijan, Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w Polsce warujemy", wszakże z wyżej wspomnianym zastrzeżeniem.

2. Duchowieństwo prawdziwie katolickie jako jego immanentna część może i powinno uczestniczyć w życiu Państwa Polskiego, także poprzez zasiadanie w Sejmie i Senacie RP oraz sprawowanie urzędów, np. Ministra Edukacji, jeśli tak zadecydują Obywatele. 

 

PREFEROWANA STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW

1. Minimum 90% obywateli pracuje w sektorze prywatnym, obejmującym małe i średnie przedsiębiorstwa indywidualne oraz spółdzielnie pracownicze.

2. Działalność gospodarcza nie wymaga pozwoleń, poza przypadkami wymienionymi w ustawie Wilczka.

3. Państwo reprezentujące interes Obywateli zarządza zasobami kraju oraz przedsiębiorstwami strategicznymi dla bezpieczeństwa.

 

MNIEJSZOŚCI NARODOWE

1. Mniejszości narodowe i religijne Są w Polsce mile widziane, jeśli działają dla dobra ogólnego Rzeczpospolitej, a nie dla partykularnego interesu własnej grupy, siłą rzeczy wbrew Polsce. Nie uzyskują jednak żadnego finansowania z budżetu Obywateli RP, nie mają prawa kandydowania do Sejmu, Senatu ani obejmowania urzędów w Polsce, funkcji wojskowych, sędziów i prokuratorów, ani wykonywania niektórych zawodów, jak lekarz, czy księgowy.

2. Mniejszości stosują się do prawa polskiego. Nie mają możliwości kultywowania zwyczajów sprzecznych z polskim prawem oraz obyczajem i systemem etycznym. Rytualne ubojnie są zakazane.

 

KULTURA

1. Państwo finansuje jedynie te przedsięwzięcia kulturalne, które są zgodne z zasadami etycznymi RP. 

 

Oczywiście jednym z naszych celów jest także ustawowe unieważnienie ordynarnego oszustwa oraz zwykłego rabunku zwanego "kredytami we frankach szwajcarskich", a także wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec osób winnych tego wymuszenia rozbójniczego i sabotażu RP. Społeczeństwo nie może tu ponosić żadnych kosztów - to jest przekręt banków, ich wina i to banki muszą naprawić szkody, zwrócić Frankowiczom wszystko, co im bezczelnie w biały dzień ukradły.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież